Privacy statement en cookie policy Pupkin Film B.V.

Dit is het privacy statement en cookie policy van Pupkin Film Holding B.V. (hierna: "Pupkin Film", "wij" of "ons"). Wij zijn gevestigd te (1096 BL) Amsterdam aan de Willem Fenengastraat 15 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24360303, alsmede de aan haar gelieerde entiteiten.

In dit privacy statement is beschreven welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en wat ons "cookiebeleid" is. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Wij respecteren jouw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de "AVG" neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Diensten, Casting en Deelname
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, applicaties en/of formulieren ("Diensten"), doordat je contact opneemt, je aanmeldt of registreert voor casting (waaronder ook "figuratie" valt) ten behoeve van door ons te ontwikkelen audiovisuele producties ("Casting"), of doordat je als cast, crew, publiek, gast of deelnemer deelneemt aan of diensten levert met betrekking tot door ons te ontwikkelen audiovisuele producties ("Deelname").

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden daarvan
Als jij gebruik maakt van onze Diensten verzamelen wij automatisch (gebruiks)gegevens die wij via cookies genereren. Dit zijn ook persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij met als doel om onze Diensten aan jou aan te bieden, deze te verbeteren en om het gebruik van onze Diensten te analyseren. Meer uitleg over de cookies vind je verder naar onder.

Als jij contact met ons opneemt, je aanmeldt of registreert voor Casting of Deelname kunnen wij jou vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het doel is dan om de Casting uit te voeren of de audiovisuele productie te ontwikkelen met jouw Deelname. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens te verstrekken, maar dan kan het zijn dat wij jou niet voor Casting kunnen registreren of dat jij wordt uitgesloten van Deelname. Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens voor de Casting en Deelname ontvangen en verwerken via derden, zoals castingbureaus en talent agencies, of verkopers van tickets voor het bijwonen van opnamen.

De audiovisuele producties kunnen wij vervolgens ontwikkelen, produceren en exploiteren. Dit kunnen wij in beginsel eeuwigdurend doen, of zolang de audiovisuele producties beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom.

Soorten persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen in het kader van Casting en Deelname:
1. Naam, adres, woonplaats (NAW);
2. E-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer;
3. Geboortedatum en/of leeftijd;
4. Geslacht;
5. Nationaliteit;
6. Bankrekeningnummer;
7. BSN (uitsluitend indien wettelijk verplicht);
8. (Profiel/casting)foto's, portretfoto's, showreel;
9. Daarnaast kunnen wij ook bijzondere persoonsgegevens van jou verwerken, zoals uiterlijke kenmerken, gezondheidsgegevens. Dat doen we alleen mits dat strikt noodzakelijk is voor het type audiovisuele productie waarvoor de Casting of Deelname plaatsvindt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen in het kader van de Diensten:
1. Algemene (gebruiks)gegevens over gebruik van websites, waaronder taalinstellingen, locatie, (video)weergave-instellingen, IP-adressen, datum en tijd van interacties, bezoek- en klikgedrag.

Al deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn.

Grondslagen verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het aanbieden van onze Diensten of voor de Deelname ("uitvoering overeenkomst"). Maar we hebben er ook een "gerechtvaardigd belang" bij om jouw persoonsgegevens te verwerken voor onze Diensten en de Deelname, namelijk voor de verbetering en analyse.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken als jij ons daar "toestemming" voor hebt gegeven. En in bepaalde gevallen zijn volgens de wet verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden
Soms delen we jouw persoonsgegevens met derden. Dan gaat het om (televisie)omroepen, distributeurs van onze producties, co-producenten, bij de productie betrokken derden (bijv. een regisseur). Maar dit doen we alleen als dat nodig is. En we verkopen jouw persoonsgegevens nooit.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij wij verplicht zijn om bepaalde gegevens op te geven aan aanbieders van VOD-platformen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals bijv. een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Jouw rechten & verzoeken
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij geen uitvoering aan jouw verzoek kunnen of hoeven te geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, of als de "journalistieke exceptie" van toepassing is.

Jouw verzoeken kun je aan ons richten via de contactgegevens onderaan.

Cookies
Wij houden gebruiksgegevens bij van de Diensten voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze Diensten te verbeteren wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies". Dat zijn kleine tekstbestandjes die tijdens jouw gebruik van en bezoek aan de Diensten op jouw apparatuur worden geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Diensten kan beperken.

Onze Diensten maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de Diensten te verbeteren. Onze Diensten maken ook gebruik van cookies van Youtube (eveneens Google), om de content in de Diensten te kunnen tonen en aanbieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Vragen & contactgegevens Pupkin Film
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement & cookie policy kun je contact opnemen met:

Pupkin B.V.
t.a.v. privacy
Willem Fenengastraat 15
1096 BL Amsterdam
info@pupkin.com
KvK 24360303


Dit privacy statement is op 20 mei 2018 vastgesteld (versie 1) en op 1 maart 2020 laatstelijk gewijzigd (versie 2).